T.C.
LÜLEBURGAZ İLÇESİ
Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
İLAN
          Birliğimiz 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
 
Sıra No
İşin Adı ve Yeri
Tahmini Bedel (TL) (KDV Hariç)
Geçici Teminat (TL)
Belge İçin Son Müracaat Tarihi
İhalenin Tarihi ve Saati
Yıl İçi / Sari/ Teslim yeri
 
 
 
1
 
Lüleburgaz ilçesine bağlı Sarıcaali Köyü 100 m3 lük  İçme Suyu ayaklı Su Deposu Bakım Onarım Yapılması İşi
  ------
Teklif Bedelinin %3 ünden az olmamak üzere
16/08/2017 Çarşamba günü 14.50’ e kadar
16/08/2017
saat :16,00
Yıl İçi / 30 gün/
Lüleburgaz Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
  1. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte kapalı teklif mektubu ile Lüleburgaz Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
  2. Bu işe ait ihale şartnamesi 250,00 (iki yüz elli tl) İhale Dosya ücreti mukabilinde Lüleburgaz İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosundan mesai saatleri içerisinde temin edilebilir. İhale Dosya ücreti Birlik Başkanlığımıza ait T.C. Halk Bankası Lüleburgaz Şubesinde bulunan 16000071 nolu hesabımıza yatırılacaktır. Birlik Başkanlığımıza ait telefon : 0288 412 37 66
  3. İhaleye katılmak isteyenlerde ve yeterlilik değerlendirmesinde aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.
a-Gelir veya Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden ihale tarihinden önceki bir ay içinde alınmış belgenin aslı,
b-Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki bir ay içinde alınmış belgenin aslı,
c-Kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi odası Meslek Odası Belgesi,
1-Gerçek kişi olması halinde ihaleye ait ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu yer Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
                  d-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi imza sirküleri;
1-Gerçek kişi olması halinde Noter Tasdikli beyannamesi ve imza sirküleri,
2-Tüzel kişi olması halinde Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tasdikli imza sirküleri,
                 f- Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair yazılı taahhütnamesi,
                 g- İhale dökümanı satın aldıklarına dair belge,
                 h-Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Dairesinden veya İlgili muhtarlıklardan)
                 i- Kanuni İkametgah belgesi,
                   j-İsteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere, iş adı belirtilmek suretiyle Lüleburgaz İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına hitaben alınmış Teklif mektubu süresinden sonra 60 takvim günü süreli geçici teminat mektubu veya teminat nakit olarak yatırılacaksa Birlik hesabına yatırdıklarına dair banka dekontu,
                   k- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise adına teklifte bulunacak kimsenin noter tasdikli vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
       l- iş bitirme belgesi aranacaktır.
            4.   İçişleri Bakanlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre İhaleye Katılacak Firmalar için:
a) Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması :
1) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
          (2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
          (3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
          (4) Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
b) Geçici Teminat ve Teminat Olarak Kabul edilecek Değerler :
(1) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınır.
          (2) Teminat olarak aşağıdaki değerler kabul edilir:
          a) Tedavüldeki Türk parası,
          b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,
          c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
          (3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Teminatların mali hizmet yetkilisine verilmesi zorunludur.
          (4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
          (5) Her ne suretle olursa olsun, birlik tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
 
c) Geçici Teminat İadesi :
(1) İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra mali hizmet yetkilisine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
          (2) İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.
d) Sözleşmeye davet Sözleşme İmzalanması ve İhale Konusu İşe Başlama ve Bitirme Tarihi
  (1) Kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren beş gün içinde, üzerine ihale kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşme imzalanması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.
 (2) Sözleşme imzalandıktan 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi Yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 120 (yüz yirmi) gündür.
        5.  İhaleye katılmak için son müracat 16/08/2017 Çarşamba günü saat 14,50’ e kadar Lüleburgaz İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Lüleburgaz adresine yapacaklardır.
        6.  Posta, telgraf, faks vb. vasıtalarla yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir.
        7.  İhale dokümanlarında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmeyecektir.
        8.   İdare 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
                                                                DUYURULUR.